EPC PL logoEPC POLSKA

NOWE

Rules of Polska WW BPSK 63 Contest 2012

Date and Time
 • Start 20.10.2012 at 14:00 UTC
 • Finish 21.10.2012 at 14:00 UTC
Mode – BPSK-63
Bands – 3.5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz
Categories:
 • SOAB-HP – single operator, all bands, hi-power limited to 100 Watt
 • SOAB-LP - single operator, all bands, low power limited to 10 Watt
 • MOAB-HP – Club stations, multi operator all bands, hi-power limited to 100 Watt
Contest call – „CQ SP EPC TEST”
Exchange
 • SP Stations – RST(Q) + Province code eg. 599 D
 • DX Stations – RST(Q) + QSO no., beginning from 001 eg. 599 001
Points
 • Contacts between stations in the same DXCC Country 1 point
 • Contacts between stations on the same continent but different DXCC Countries 2 points
 • Contacts between stations on different continents 3 points.
 • Total score = (Sum of QSO points) * (Sum of DXCC countries + sum of province code SP)
 • Sum of DXCC countries and sum of province codes SP are counted separately for each band.
Certificates and Prizes Logs – Please send in Cabrillo format as an attachement to contestspepc@gmail.com in 7 days after finish of the contest. Logs received after the deadline will not be considered valid.

Example log:


START-OF-LOG: 2.0

CALLSIGN: SP2XXX

CATEGORY-OPERATOR: SOAB-HP

CLAIMED-SCORE: 123456

CLUB: EPC #12854

CONTEST: POLSKA WW BPSK63 CONTEST

CATEGORY-POWER: 100 watt

EMAIL: sp2xxx@wp.pl

NAME: Jan Kowalski

ADDRESS: ul Jasna 1

ADDRESS: 00-001 Kozieglowy

ADDRESS: Poland

QSO: 14070 RY 2012-10-31 1200 SP2XXX 599 P DK0EPC 599 001

QSO: 14070 RY 2009-01-31 1201 SP2XXX 599 P SP6CCC 599 W

QSO: 14072 RY 2009-01-31 1202 SP2XXX 599 P RZ3LF 599 004

END-OF-LOG:Contest manager SP EPC
SQ2RCJ Jerzy Rogacewicz

And team
SP6LUP Henryk Wróbel
SQ9JXB Jan Chojnacki
Polska WW BPSK 63 Contest 2012

Termin
 • Rozpoczęcie 20.10.2012 godz. 14:00 UTC
 • Zakończenie 21.10.2012 godz. 14:00 UTC
Emisja – BPSK-63
Pasma – 3.5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz
Kategorie:
 • SOAB-HP – jeden operator, wszystkie pasma, do 100 Watt
 • SOAB-LP - jeden operator, wszystkie pasma, do 10 Watt
 • MOAB-HP – stacje klubowe, wszystkie pasma, do 100 Watt
Wywołanie w zawodach – „CQ SP EPC TEST”
Raporty
 • Stacje SP – RST(Q) + skrót województwa np. 599 D
 • Stacje DX – RST(Q) + numer QSO począwszy od 001 np. 599 001
Punktacja
 • QSO między stacjami w tym samym kraju DXCC  1 punkt
 • QSO między stacjami na tym samym kontynencie, ale różne kraje DXCC 2 punkty
 • QSO między stacjami na różnych kontynentach  3 punkty.
 • Wynik końcowy (Suma punktów za QSO) * (suma podmiotów DXCC + suma województw)
 • Suma krajów i województw liczona za każde pasmo oddzielnie.
Dyplomy, nagrody  Logi – w formacie cabrillo należy wysłać jako załącznik na adres contestspepc@gmail.com w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów. Logi przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przykładowy log:


START-OF-LOG: 2.0

CALLSIGN: SP2XXX

CATEGORY-OPERATOR: SOAB-HP

CLAIMED-SCORE: 123456

CLUB: EPC #12854

CONTEST: POLSKA WW BPSK63 CONTEST

CATEGORY-POWER: 100 watt

EMAIL: sp2xxx@wp.pl

NAME: Jan Kowalski

ADDRESS: ul Jasna 1

ADDRESS: 00-001 Kozieglowy

ADDRESS: Poland

QSO: 14070 RY 2012-10-31 1200 SP2XXX 599 P DK0EPC 599 001

QSO: 14070 RY 2009-01-31 1201 SP2XXX 599 P SP6CCC 599 W

QSO: 14072 RY 2009-01-31 1202 SP2XXX 599 P RZ3LF 599 004

END-OF-LOG:Contest manager SP EPC
SQ2RCJ Jerzy Rogacewicz

And team
SP6LUP Henryk Wróbel
SQ9JXB Jan Chojnacki


NOWE

Statistics - results of Polska WW BPSK 63 Contest 2011

Wyniki zawodów Polska WW BPSK 63 Contest 2011

Results of Polska WW BPSK 63 Contest 2011

Odebrane logi / Received logs

Updated: 20.11.2011

For now we have received log files from following Contest participants:

4Z5KZ DA0EPC ER5DX EU6AA F1AFW
G6CSY HA7PF IZ0PMV LY2FN LZ1NJS
M3VQP OH4SUF OH6FSG OK5ZH OM7AX
OM7OM PS7YL R1AY R2SA R3FO
R3LM R6DH R8XF R9OL R9OZ
RA0AN RA2FU RA3QDG RA3QH RA4FDY
RA4LP RA6C RA9AU RA9CUU RA9DZ
RA9FEL RD3ZQ RG3R RK3DOX RK3IXB
RK4WWQ RN3DHL RN6AI RT3P RU3EJ
RV3SBS RV6ACC RV9MN RW0BT RW3XB
RW4PFF RX6BH RZ3GV SM4DQE SN7F
SO7B SP1DOZ SP1MHZ SP1NZ SP1QXK
SP2SGN SP3EFG SP3NYR SP3QFV SP3YPR
SP4BOS SP4CJA SP4JEU SP5MNT SP5OXJ
SP6EIY SP6LUP SP6RLU SP7IIT SP8LXE
SP9BCH SP9BNM SP9CLU SQ1EIX SQ2HCZ
SQ2RCJ SQ4PKO SQ6OXK SQ8MXS SQ8SET
SQ9FCF SQ9JXB UA3EGX UA3ON UA3PQN
UA3QOS UA3UNR UA4PKU UA4PKZ UA6BJY
UA6BRP UA6CE UA9AFS UA9OA UA9OEX
UA9OJO UA9XLE UA9YAD UI9OI UN7CH
UN7DA UN8GZ UR4MHI UR4PWC UR4U
UR5ETN UR5LY UR8MH US6CQ US7KC
UT1IM UT1PA UT3N UT4UQ UT7IS
UX7QV UY5TE YO6DBL


Janek SQ9JXB

Komisja SP-EPC CONTEST

Skład komisji rozliczającej nasze zawody:

 • SP6LUP Henryk
 • SQ2RCJ Jerzy
 • SQ9JXB Jan

Polska WW BPSK 63 Contest 2011

Data i godzina:
 • Rozpoczęcie o godzinie 14:00 UTC w sobotę    15.10.2011
 • Zakończenia o godzinie 14:00 UTC w niedzielę 16.10.2011.
(Tura BPSK-63 - każdy 3 weekend października)

Emisja:
BPSK-63

Pasma:
3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 Mhz bez pasm WARC.

Kategorie:
 • SOAB - jeden operator, wszystkie pasma.
 • MOAB - stacje klubowe wszystkie pasma
 • SOAB-SP - jeden operator, wszystkie pasma, tylko Polska.

Wywołanie w zawodach:
"CQ TEST SP EPC".

Numery kontrolne:
 •  polskich stacji:
   RST + województwo (patrz niżej). SP6ZZZ 599 D stacje zagraniczne pracujące z terenu Polski są traktowane jak stacje SP i podają numery kontrolne jak stacje SP czyli RST+ województwo i klasyfikowane są z stacjami SP.
 •  stacje DX:
   RST + numer QSO począwszy 001. UA2XXX 599 001

Punktacja :
 • QSO między stacjami w tym samym kraju DXCC  1 punkt
 • QSO między stacjami na tym samym kontynencie, ale różne kraje DXCC  2 punkty
 • QSO między stacjami na różnych kontynentach  3 punkty.
 • QSO z stacją SP lub stacją zagraniczną pracującą z terytorium Polski - 4 pkt
 (Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm) x (suma krajów + suma województw SP) = punktacja całkowita.

Dyplomy:
Dyplomy przyznawane będą we wszystkich kategoriach. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dyplomy będą przyznawane wg kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Oceania) i SP. Wszystkie wyniki będą publikowane na stronie  EPC-POLSKA http://www.epc.polska.ziebice.pl/. Dyplomy będą wydawane w wysokiej rozdzielczości druku w formacie pdf.

Logi:
Logi  powinny być przesłane  w formacie cabrillo na adres e-mail: epcpl@wp.pl logi należy wysłać jako załącznik e-mail, a nie w treści wiadomości e-mail, a plik logu należy nazwać znak.log (sp6zzz.log)

Termin:
Logi należy wysłać e-mailem do 25 listopada. Logi przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

1st Polish WW BPSK63 Contest 2011


Date and Time:   Starting time is at 14:00 UTC on Saturday 15.10.2011 and ending time is at 14:00 UTC on Sunday 16.10.2011.
(3rd weekend of October)

Objective:   The EPC POLSKA Club has the honour to invite the radio amateurs all over the world to participate in the Poland  WW PSK63  Contest. The objective of the contest is to establish as many contacts as possible between radio amateurs around the world and radio amateurs in Europe by using the BPSK63  mode. Everybody can work everybody for QSO and multiplier credit.

Mode: BPSK-63

Bands:   3,5 – 7 – 14 - 21 - 28 MHz   excluding WARC bands.

Categories:
 • SOAB  - Single operator, all bands.
 • MOAB  - Club stations.
 • SOAB-SP  - Single operator, all bands, Poland only.

Contest call:
   "CQ EPC SP TEST".

Exchange:
 • Polish stations: RST + Province code (see below).  SP6ZZZ  599 D
The foreign stations that transmit from the Poland  territory will be considered as SP stations.
 • DX stations: RST + QSO number starting with 001. UA2XXX 599 001
Points for all Stations:
 • Contacts between stations in the same DXCC Country are worth 1 point. 
 • Contacts between stations on the same continent but different DXCC Countries are worth 2 points.
 •  Contacts between stations on different continents are worth 3 points. 
 • Contacts with SP stations are worth 4 points.
(Sum of QSO points on all bands) x (Sum of countries + province code SP) = total score

Certificates:
Certificates will be awarded in all categories. First, second and third place certificates will be awarded in the world and for every continent (Europe, Asia, Africa, North America, South America, and Oceania). All scores will be published on the EPC-POLSKA  website  http://www.epc.polska.ziebice.pl/. The certificates will be issued in a high printing resolution .pdf format.

Logs:
All logs should be submitted in Cabrillo format via Internet to the following E-mail address: epcpl@wp.pl
Logs should be sent as an e-mail attachment, not in the text of the e-mail, and the filename for the log should be yourcall.log. (sp6zzz.log)

Deadline:
All entries must be e-mailed by November 25th. Logs received after the deadline will not be considered valid.

Check logs:
Check logs are very much appreciated, they are used for cross checking of all entries.
Your comments will be very much appreciated.

Polish province code
B - Lubuskie
C - Łódzkie
D - Dolnośląskie
F - Pomorskie
G - Śląskie
J - Warmińsko-Mazurskie
K - Podkarpackie
L - Lubelskie
M - Małopolskie
O - Podlaskie
P - Kujawsko-Pomorskie
R - Mazowieckie
S - Świętokrzyskie
U - Opolskie
W - Wielkopolskie
Z - Zachodnio-Pomorskie 

DX-Serwis

Vlad RA9LR będzie pracował głównie emisjami cyfrowymi z wyspy Maledives (AS-013) od 21 czerwca do 2 lipca. Pasma 40-10m. Będzie używał znaku 8Q7LR.

Henryk SP6LUP

3rd ARR PSK63 Contest

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez portugalski związek ARR.
Start: sobota, 18. czerwca 12:00 UTC,
Koniec
: niedziela 19. czerwca 12:00 UTC
Pasma:
 • 160m (1838...1840 kHz), 
 • 80m (3582...3584 kHz), 
 • 40m (7040...7045 kHz), 
 • 20m (14072...14074 kHz), 
 • 15m (21082...21084 kHz),
 • 10m (28082...28084 kHz)
Emisja: BPSK63
Szczegółowe informacje: http://www.ct1arr.org/contest2011I.pdf

DX-News

Grupa skautów z Niemiec będzie pracować pod znakiem OZ1RDP z wyspy Romo (EU-125) od 10 do 14 czerwca. PSK31.
80/40/30/20 m.
Qsl via DL9BCP

Doug KF4VTT zamierza odwiedzić Bermudy (NA-005). 10 do 17 czerwca pod znakiem KF4VTT/VP9 na wszystkich pasmach KF, PSK31
_________________
  Henryk SP6LUP

PGA-DIGI-TEST

Pilotażowy PGA-DIGI-TEST jest organizowany w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich i gruntownego przygotowania uczestników do udziału w zawodach międzynarodowych.

Terminy zawodów (edycja pilotażowa)

Czerwiec 25 czerwca 2011 06.00-07.00Z
Lipiec 2 lipca 2011 06.00-07.00Z
Sierpień 27 sierpnia 2011 06.00-07.00Z 
Wrzesień 17 września 2011 06.00-07.00Z
Październik 22 października 2011 06.00-07.00Z
Listopad 5 listopada 2011 07.00-08.00Z
Grudzień 10 grudnia 2011 07.00-08.00Z

Regulamin zawodów

MSØEPC IOTA

MSØEPC (EPC # 1700) 4 czerwca 2011 roku będzie pracować emisją BPSK63 z wyspy Great Cumbrae (zachodnia Szkocja).
Skład zespołu: MMØDFV, GMØWRR i GMØEZP.
QSL należy przesyłać za pośrednictwem MMØDFV.

WAB Square (dyplom Alba): NS15
Grid Locator: IO75NS
IOTA: EU-123
EU Area: UK.SC.NA (North Ayrshire)
DXDA-1447.
_________________
  Henryk SP6LUP

Zawody 2011

CZERWIEC 2011
2011-06-02 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 1500-1700 80-PSK,RTTY,HELL
2010-06-04 Dni Wałbrzyskiego Podzamcza 2011 2tura:1700-1800 1700-1800 80-RTTY
LIPIEC 2011
2011-07-07 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 1500-1700 80-PSK,RTTY,HELL 
SIERPIEŃ 2011
2011-08-04 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI  1500-1700 80-PSK,RTTY,HELL
WRZESIEŃ 2011
2011-09-01 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 1500-1700 80-PSK,RTTY,HELL
2011-09-18 Puchar Wielkopolskiej Pyry 0800-0900 psk 80-cw, 80-ssb, 80-psk
PAŹDZIERNIK 2011
2011-10-06 Mistrzostwa Polski ARKiI- tura DIGI 1500-1700 80-PSK,RTTY 80-PSK,RTTY,HELL
LISTOPAD 2011
2011-11-03 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 1600-1800 80-PSK,RTTY,HELL
2011-11-19 HAM SPIRIT CONTEST 2011 - część KF 0600-0800 80-psk
2011-11-24 5. Zawody „Dzień Kolejarza” część HF 1730-1800 rtty 80-rtty
GRUDZIEŃ 2011
2011-12-01 Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 1600-1800 80-PSK,RTTY,HELL

Na skróty

Programy

Linki